Poslednja verzija: 01.05.2019.

Obaveštenje o privatnosti

1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti

 • 1. april 2018. godine.

2. Svrha obaveštenja

 • Svrha ovog Obaveštenja o privatnosti (Obaveštenje) je da vas upozna sa načinom na koji LMS Digital Consulting d.o.o. obrađuje vaše lične podatke. Ono objašnjava kako LMS Digital Consulting d.o.o. prikuplja, skladišti i na drugi način obrađuje lične podatke svojih poslovnih partnera. Izdaje se u cilju usklađivanja sa novom regulativom Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i novim srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon).

  Poštovanje privatnosti i transparentost u radu su vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. U potpunosti podržavamo (digitalna) prava koja GDPR omogućava. Mislimo da je to veliki korak ka postizanju balansa u ophođenju prema ličnim podacima. Svako ima pravo da u potpunosti kontroliše svoje lične podatke, bez obzira gde se nalazio.

  Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv (npr. ime, godina starosti, poslovni lični podaci).

  Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

3. Izmene i amandmani

 • Poslednja verzija Obaveštenja je objavljena 01.04.2019. godine. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. Takođe ćemo interno i eksterno objaviti i komunicirati najnoviju verziju Obaveštenja.

4. O nama

 • U ovom Obaveštenju, "LMS", "mi" i "naši" upućuje na privredno društvo LMS Digital Consluting d.o.o., sa adresom u ul. Birčaninova 7, Beograd, Srbija. Mi utvrđujemo svrhu i način na koji prikupljamo, koristimo i na drugi način obrađujemo vaše podatke o ličnosti.

  Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja, zaštite podataka o ličnosti kod LMS i naše usklađenosti sa zakonima o zaštiti podataka o ličnosti možete uputiti na našu email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom na našu adresu.

5. Vrste podataka o ličnosti

U obavljanju naših redovnih poslovnih aktivnosti, obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

 • Informacije o ličnoj identifikaciji, kao što su ime, prezime i godine starosti;
 • Informacije o ličnim brojevima, kao što su JMBG i broj lične karte;
 • Biznis informacije, kao što su naziv kompanije, pozicija, biznis adresa, biznis broj telefona, biznis email adresa.

6. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

 • Obrađujemo vaše lične podatke na osnovu ugovora koji zaključimo sa vama ili na osnovu pristanka koji nam date u skladu sa važećim zakonodavstvom. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke, ukoliko je obrada neophodna u cilju ispunjenja naših zakonskih obaveza, odnosno ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke na osnovu naših zakonskih obaveza ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome. U određenim slučajevima pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka može biti legitimni interes

  Koristićemo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade podataka o ličnosti o vama je najčešće poslovna saradnja i postojanje uzajamnog interesa da se posao izvrši na najefikasniji mogući način. Pored obrade u svrhu zaključenja i izvršavanja poslova, LMS može da obrađuje vaše lične podatke u cilju direktnog oglašavanja putem slanja newsletter-a o aktuelnim dešavanjima u oblasti novih tehnologija i o našoj ponudi u vezi sa novim tendencijama u digitalnom svetu. U slučaju direktnog oglašavanja pravni osnov za obradu ličnih podataka je naš legitimni interes ili pristanak koji smo od vas pribavili.

7. Legitimni interes rukovaoca

 • Legitimni interes podrazumeva naš interes da na najbolji mogući način razvijamo naše poslovanje, ali i da vam pružimo najbolju uslugu i bezbednu saradnju.

  LMS ima interes da vas kao naše poslovne partnere obaveštavamo o najnovijim vestima iz tehnološkog sveta i o našoj ponudi usluga, koje su kreirane prema vašim interesima. U skladu sa tim možemo da obrađujemo vaše lične podatke putem direktnog oglašavanja. Sa druge strane, smatramo da je ovaj način obrade vaših ličnih podataka i u vašem interesu, jer dobijate informacije koje su veoma relevantne za vaše poslovanje.

  Kada obrađujemo lične podatke na osnovu našeg legitimnog interesa, uvek uzimamo u obzir vaša prava koja imate na osnovu zakona o zaštiti podataka o ličnosti i tražimo neophodan balans u potencijalnom uticaju (bilo dobar ili loš), koji ovakva obrada može imati na vas. Naš legitimni interes ne preteže automatski nad vašim interesima – nećemo koristiti vaše lične podatke u situacijama gde uticaj obrade preteže nad vašim interesima (osim ako za tako nešto ne dobijemo pristanak ili moramo da obrađujemo lične podatke na osnovu zakona).

  U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na našu email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.

8. Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci mogu da se dele interno u okviru LMS-a, u svrhu poslovne saradnje sa vama.

Takođe, možemo da delimo vaše lične podatke sa:

 • Trećim stranama, eksternim konsultantima, advokatima, knjigovođama, istraživačkim agencijama, kupcima ili klijentima;
 • Novoosnovanim entitetom ili entitetom sticaocem vlasništva nad LMS-om, ukoliko je LMS uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
 • Bilo kojim drugim primaocem, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • Bilo kojim drugim primaocem kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće organizacione i tehničke mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. LMS ima sa svim primaocima potpisane ugovore o zaštiti ličnih podataka.

9. Prenos podataka o ličnosti u druge države

 • Možemo da delimo vaše lične podatke sa trećim stranama, koji imaju sedište bilo gde u svetu, a što uključuje i države koje ne mogu da ponude identičan nivo pravne zaštite ličnih podataka, kao što je slučaj sa zemljom vašeg prebivališta. U tom slučaju, LMS će preduzeti mere koje će obezbediti odgovarajuću zaštitu vaših ličnih podatak, što uključuje potpisivanje standardnih ugovornih klauzula. Pored toga, lični podaci mogu slobodno da cirkulišu u države za koje se smatra da imaju primereni nivo zaštite ličnih podataka - članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (npr. Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Slovenija), odnosno u države, za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite (npr. Argentina, Japan).

  Ukoliko obrađujemo lične podatke lica koja se nalaze van teritorije Republike Srbije, uzećemo u razmatranje i zakone o zaštiti podataka o ličnosti države gde se to lice nalazi.

10. Rok čuvanja

 • LMS će čuvati vaše podatke o ličnosti dok god postoji saradnja između LMS-a i vas. Nakon okončanja saradnje čuvaćemo vaše lične podatke u periodu koji nije duži od 3 godine. Smatramo da je to optimalan period u kome bismo mogli da nastavimo poslovnu saradnju. Nakon isteka navedenog roka ili ukoliko opozovete pristanak odnosno izjavite prigovor na naš legitimni interes, lični podaci će biti obrisani i uništeni.

  Nakon završetka saradnje možemo da čuvamo vaše lične podatke i na duži vremenski period od 3 godine, ukoliko od vas dobijemo poseban pristanak i ukoliko za tim postoji obostrani interes.

11. Bezbednost ličnih podataka

 • LMS će preuzeti odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite vaših podataka o ličnosti od pristupa i objavljivanja koji nije u skladu sa ovim Obaveštenjem.

  Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke i organizacione mere kako bi dostigli odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup, objavljivanje, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Nažalost, nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će biti 100% sigurna.

12. Vaša prava

Možete da koristite određena prava prema LMS-u u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate pravo da:

 • Budete informisani o tome na koji način obrađujemo vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid Obaveštenja);
 • Zahtevate pristup svim vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o vama isprave bez odlaganja. Molimo vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
 • Zahtevate da se obrišu vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka;
 • Zahtevate prenos vaših ličnih podataka tj. pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovano;
 • Se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice ili ta odluka značajno utiče na vaš položaj; i
 • Izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrheUkoliko smatrate da vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo vaše lične podatke protivno zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete predstavku odnosno pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

13. Pristanak i opoziv pristanka

 • Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu vaših ličnih podataka, možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke (osim ukoliko te lične podatke moramo da zadržimo na osnovu zakona). Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na našu email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., lično ili poštom na našu adresu.

  Mi brinemo o vašoj privatnosti, LMS Digital Consulting

Kompanija

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.